[九龙朝] Việt Nam

Tôi là người việt nam tôi chơi sv 879 ai có đang cho tôi xin với ...Tôi là một người Việt Nam, tôi chơi bất kỳ người SV879 bưu điện cho tôi ...